โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ชวลิต  แดงเพ็ง