รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

 วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2567 โดยมี นายชยพล เพชรแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวสิริกัลยา โพธิ์พันธ์ และ นางสาวมาฤดี บุญทองใหม่ รองผู้อำนวยการ รวมถึงนักเรียนที่นับถือศาสนาพุทธทุกคน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ขึ้นเป็นประจำทุกปีในก่อนวันเข้าพรรษา เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าของประเพณีไทยอันดีงาม และร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันล้ำค่า โดยในปีนี้มีการหล่อเทียนทั้งหมด 3 ต้นเทียน

พิธีการหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ จัดขึ้น ณ อาคารน้องใหม่ โดยมีนักเรียนร่วมแรงร่วมใจกันหล่อเทียนพรรษา บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความศรัทธา

การหล่อเทียนพรรษา และถวายเทียนเป็นพิธีทางพระพุทธศาสนา เกิดขึ้นเมื่อมีการเข้าพรรษา จุดหมายของการถวายเทียนพรรษาคือการ บูชาพระรัตนตรัย โดยมุ่งหวังอานิสงค์ในการบรรดาลความสุข การมีสติปัญญาสว่างไสว ชีวิตรุ่งโรจน์สดใสดุจแสงไฟจากแท่งเทียนที่ส่องสว่าง  สำหรับการทำเทียนถวายช่วงเทศกาลเข้าพรรษามีมาช้านานพอๆกับประเพณีหล่อและถวาย เหตุผลที่ต้องหล่อขึ้น เป็นเรื่องทางประชาธิปไตยและความเท่าเทียมกันในสังคมอย่างหนึ่ง แน่นอนเศรษฐีย่อมมีโอกาสเข้าถึงเทียนดีๆ ราคาแพงๆ ไม่ต้องหล่อถวายก็ได้ การหล่อเทียนพรรษาเป็นกุศโลบายแห่งความสามัคคีให้คนมาร่วมกันทำบุญ โดยไม่จำกัดชั้นวรรณะ ฐานะทางสังคม มีมากทำมาก มีน้อยทำน้อย ได้เทียนต้นเดียวกัน เทียนพรรษาในสมัยโบราณถึงจะร่วมกันหล่อร่วมกันทำก็มีขนาดไม่เท่ากับทุกวันนี้ ด้วยเหตุผลของการใช้งานที่จะกระจายไปให้พระใช้อ่านหนังสือ สวดมนต์ ฯลฯ ยุคปัจจุบัน นิยมของใหญ่ ศรัทธา สามัคคีเลยโดยแปลงเป็นศรัทธาถ้าใหญ่ๆ ก็จะดี เอาเถิด จะใหญ่จะเล็กหรือจะถวายหลอดไฟฟ้า ก็เป็นการสร้างแสงสว่างเช่นเดียวกัน อานิสงค์ของการบังเกิดความสว่างในจิตใจและชีวิตย่อมบังเกิด เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีไทย ปลูกฝังให้รักและหวงแหนวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนได้ทำงานร่วมกัน รู้จักเสียสละ แบ่งปัน และมีความอดทน

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก มุ่งหวังว่า กิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ รู้หน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

 

 

ภาพข่าวเพิ่มเติม