รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

แสดงควมยินดีกับ ด.ญ. อติมา  หงษ์น้อย นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1 ในการการแข่งขัน เรียงความ ร้อยถ้อยคำ ร้อยความทรงจำ จากดวงใจ

 stu01