รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

ผังโครงสร้างคณะกรรมการสถานศึกษา