รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

ปีการศึกษา 2567

 

796

นักเรียนชาย (คน)

797

นักเรียนหญิง (คน)

1,593

นักเรียนทั้งหมด (คน)

อนุบาล 1/1 16 13 29
อนุบาล 1/2 15 14 29
อนุบาล 1/3 14 14 28
รวม 45 41 86
อนุบาล 2/1 12 18 30
อนุบาล 2/2 23 11 34
อนุบาล 2/3 22 12 34
รวม 57 41 98
อนุบาล 3/1 14 12 26
อนุบาล 3/2 16 13 29
อนุบาล 3/3 16 12 28
อนุบาล 3/4 10 19 29
รวม 56 56 112
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 85 56 171
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 108 93 201
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 113 104 217
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 103 107 210
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 111 130 241
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 118 139 257

ข้อมูล ณ วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567