รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาลตำบลปูโย๊ะ 1”  ตั้งอยู่ที่บริเวณบ้านพักตรวจคนเข้าเมือง มีอาคารแบบชั้นเดียว หลังคามุงจาก ฝาขัดแตะ 4 ห้องเรียน ไม่มีฝาประจำห้องเริ่มทำการสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 23 เดือนเมษายน พ.ศ. 2470

 • วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 ขุนจริยา ศึกษากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมการได้มาตรวจราชการที่โรงเรียน ดังสำเนาบันทึกการตรวจ ดังนี้ “ได้มาตรวจโรงเรียนนี้ พร้อมด้วยปลัดกระทรวงและเจ้าหน้าที่ ถึงโรงเรียน 18.30 น. ซึ่งเป็นเวลาโรงเรียนเลิกแล้ว จึงไม่ได้ดูการสอน ตัวโรงเรียนค่อนข้างทรุดโทรม ทั้งสถานที่บริเวณก็คับแคบ ทราบว่าเจ้าหน้าที่กำลังดำริที่จะขยับขยายไปปลูกสร้างใหม่ก็เป็นการสมควร ทั้งโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนที่อยู่ปลายชายแดนกลับมีนักเรียนเป็นจำนวนมากอีกด้วย จึงหวังว่าโรงเรียนนี้จะต้องเป็น โรงเรียนที่มีความเจริญมั่นคงถาวรต่อไป กิจการอื่น ๆ ทั่วไปนับว่าเรียบร้อยดี”

   

 • วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2480 โรงเรียนถูกพายุพัดอาคารเรียนพังเสียหายใช้การไม่ได้ สารวัตรกำนันร่วมกับผู้ใหญ่บ้านช่วยกันซ่อมแซมพอใช้เป็นที่เรียนชั่วคราวไปได้ ศึกษาธิการอำเภอสุไหงปาดี พร้อมนายอำเภอ นายช่างบำรุงทางแขวงยะลา และนายตรวจเอก ได้มาทำการรังวัดตรวจสอบที่ดิน ซึ่งกรมรถไฟมอบให้กระทรวงธรรมการยืมปลูกสร้างโรงเรียนเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2481 ที่ดินแปลงนี้กว้าง 120 เมตร ยาว 200 เมตร คือที่ดินแปลงที่ปลูกสร้างโรงเรียนในปัจจุบัน
 • วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2481 ย้ายโรงเรียนจากบริเวณบ้านพักตรวจคนเข้าเมืองมาอยู่ที่ดินของกรมรถไฟและเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนประชาบาลตำบลสุไหงโก-ลก”

 

 • วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2484 เทศบาลตำบลสุไหงโก-ลก รับโอนโรงเรียนประชาบาลตำบล สุไหงโก-ลก ไปดำเนินการบริหารเป็นเวลา 2 ปี จึงโอนกลับไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น “โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก” เมื่อ พ.ศ. 2487

 

 • วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2502 ยุบโรงเรียนสุไหงโก-ลกวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมสามัญรวมกับโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 และในปีเดียวกันนี้ ทางราชการได้ประกาศขยายการศึกษาภาคบังคับในท้องที่ตำบลสุไหงโก-ลกถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7

 

 • วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2509 ทางราชการได้โอนโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศ 

ไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่กระทรวงศึกษาธิการได้ขอสงวนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลกไว้ทดลองทางด้านวิชาการสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

 • วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523 ทางราชการโอนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการ

 

 • วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ทางราชการโอนโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

 • ปัจจุบัน โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ สังกัด เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย มีพื้นที่ 12 ไร่ 2 งาน ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 18 ถนนเทศปฐม ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 

 • ผู้บริหารโรงเรียน ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งโรงเรียนถึงปัจจุบัน มีจำนวนทั้งสิ้น 15 คน ผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายชยพล เพชรแก้ว ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2566

 

 • เปิดทำการสอน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

 พ.ศ. ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
พ.ศ. 2470 - 2477  นายเจ๊ะสาเมาะ ดาลาวัล ครูใหญ่
พ.ศ. 2477 - 2479 นายซ้อน เตียอินทรีย์ ครูใหญ่
พ.ศ. 2479 - 2485 นายจรูญ รัตนอุดม ครูใหญ่
 พ.ศ. 2485 - 2487 นายเจริญ วังเพ็ชร ครูใหญ่
พ.ศ. 2487 - 2491 นายต่วน อุระคินทร์ ครูใหญ่
พ.ศ. 2491 - 2502 นายอ่อน บุญช่วย ครูใหญ่
พ.ศ. 2502 - 2511 นายสุนทร เสถียรปกิรณกรณ์ ครูใหญ่
พ.ศ. 2511 - 2518 นายสำเริง ลาชโรจน์ ครูใหญ่
พ.ศ. 2518 - 2525 นายสำเริง ลาชโรจน์ อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2525 - 2527   นายสุริยา แสงทอง รักษาการ อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2527 - 2528 นายเกษม  สุรนิลพงศ์ อาจารย์ใหญ่
พ.ศ. 2528 - 2538 นายเกษม  สุรนิลพงศ์ ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2538 นายสุริยา แสงทอง รักษาการ ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2539 - 2543 นายวิภาคย์ บกสกุล ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2543 นางณัฏฐณิชา นพคุณขจร รักษาการ ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2544 - 2560 นายอภิชาติ ขาวสุริจันทร์ ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2560 - 2561  นางสาวมาฤดี   บุญทองใหม่ รักษาการ ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2561 - 2566 นายสว่าง ชินพงษ์ ผู้อำนวยการ
พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน นายชยพล เพชรแก้ว ผู้อำนวยการ