รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

นางสาวมูลียานี  เจ๊ะดือเลาะ

หัวหน้าสายชั้น

นางสาวแวไซฮานี  นอรอเอ

นางสาวอลิสา  ศรีไชย

 

นางสาวอาซีกีน  นฤชิต 

 

นางสาววรรณชนก  ชูดเทพ

 

นางสาวอัลวีณา เลาะนะ

 

นางสาวนุรฮาปีซา  เจ๊ะแว

 

นางสาวรุ่งฤทัย  จริงจิตต์

 

นางศศิวรรณ  หมาดรา

 

นางสาวซูไฮดา  เจ๊ะมะ

 

นางสาวอานีซะห์  แชนา

 

นางสาวบุษรา  เพชรแก้ว

 

นางสาวฟาตีล๊ะ  นอรอเอ

นางสาวนาบิลลา  ดือราแม