รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

นายฟาอิส  บือเฮง

หัวหน้าสายชั้น

นางสาวฮายาตี อารง

นางสาววาฐินี  ยูโซะ

นางธนพร  คงคุณ

นางสาวอุไรวรรณ  แท่นแก้ว

นางสาววิลดานี  ยะโก๊ะ

นางสุประวีณ์  สุวรรณมณี

นางสาวสิริวนันท์ สิทธิกัน

นางศิรารัตน์  ชูจันทร์

นางกุลปรียา  สุขเกษม

นางสิริมนต์  แดงเพ็ง

นางสาวซูลนีต้า  ดือเลาะ

นายณัติรุจน์ ธีระภิญโญพัชร์