รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

นางสาวอัญชลี  อุดมศิลป์

หัวหน้าสายชั้น

นางสาวนาทฤดี  ขุนชุม

นางนวลศิริ  บุญมาลี

นายรอยือมี  เจ๊ะดอเลาะ

นายฟาอิ๊ก  หะยีดารียอ

นางสาวซูฮัยดา  บาดง

นางมายีลา  สูหลง

นางสาวกนกพรรณ  บุญคง

นางสาวกนกวรรณ  จินดามณี

นางสาวตอยีบะห์  ยามา

นางสาวนารี  สุกใส

นายสมเกียรติ สุขจันทร์