รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

 

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ประชุมคณะกรรมการโครงการ “โรงเรียนเบอร์ 5 ประจำปี 2567”

[วันที่ 6 กรกฎาคม 2567] – โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จัดประชุมคณะกรรมการโครงการ “โรงเรียนเบอร์ 5 ประจำปี 2567” ซึ่งเป็นโครงการของ กฟผ. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก โดยมี รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้

วัตถุประสงค์ ของการประชุมในครั้งนี้ เพื่อ:

  • ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ “โรงเรียนเบอร์ 5 ประจำปี 2567”
  • กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
  • วางแผนการดำเนินงานโครงการ
  • เตรียมความพร้อมสำหรับการประกวด

การประชุม เริ่มต้นด้วยรองผู้อำนวยการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุม ต่อจากนั้น นางมารียัน สะอุ ผู้รับผิดชอบโครงการ อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ “โรงเรียนเบอร์ 5 ประจำปี 2567” ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของพลังงาน ปลูกฝังค่านิยมในการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ประชุม ได้ร่วมกันหารือรายละเอียดและบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้

  • วางแผนการดำเนินงานโครงการ ซึ่งรวมถึงกิจกรรมต่างๆ เช่น การสำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้า การสำรวจค่าไฟฟ้าของนักเรียน การติดฉลากเบรกเกอร์ไฟฟ้าในโรงเรียนทุกจุด เป็นต้น
  • กำหนดกรอบระยะเวลา สำหรับการดำเนินงานโครงการ
  • เตรียมความพร้อม สำหรับการประกวด โดยคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมประกวด ฝึกซ้อม และเตรียมเอกสาร

การประชุม เป็นไปด้วยความราบรื่น คณะกรรมการทุกท่านต่างมีความตั้งใจและร่วมมือกันเป็นอย่างดี คาดว่าโครงการ “โรงเรียนเบอร์ 5 ประจำปี 2567” ของโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จะประสบความสำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

 

 

ภาพข่าวเพิ่มเติม