รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

นางสาวดาริน  ชิณนะพงศ์

หัวหน้าสายชั้น

นายสุชาติ  มาสินธุ์

นางสาวนูรซาฮีดา  ยะโก๊ะ

นางณัฐวรรณ  เพ็ชรนิล

นางสาวซารีฟะห์  เจะมะ

นางสาวอัจฉราพรรณ  ศรีจรัสกุล

นายชวลิต  แดงเพ็ง

นางอามีเนาะ สาแปอิง

นางฉวีวรรณ  แดงดี

นางปริชญา  มาสินธุ์

นายเอกพล  บุษยา

นางสาวซูรียาตี สูหลง

นางสาวภาราตี  ซาแล๊ะ

นายอบูอุบัยดะฮ์ ค็อยร่ออุมมะฮ์