รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

นางซูไบด๊ะ  สะมะอุง

หัวหน้าสายชั้น

นางสาวอานาตี  แวมุหะมะ

นายณัฐพัฒน์  พาณิชพัฒนกุล

 

นางสาวสีตีโนรไอนี  ญาติมณี

 

นางสาวอาซีมะ  สีแป

 

นางสาวนูตรีนา นอ

 

นายบุญช่วย  ทองบุญ

 

นายมารูวัน  บินเจ๊ะอุเซ็ง

 

นางสาวสูนีดา  คลานุรักษ์

 

นางสาวเราเฎาะห์ สะแล๊ะ

นางสาวอัสวานี มามะ

 

นางสาววาสนา พรหมชาติ