รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

นางสาวนพรรณพ  แจ้งสว่าง

หัวหน้าสายชั้น

นายนูรเด่น  สาเมาะ

นางสาวทิพวรรณ  หนูสงวน

นางสาวรูมีซะร์  ยะยือริ

นายนูรูดินทร์  กอเยะ

นางสาวอังคณา  เกิดพุ่ม

นางมารียัน  สะอุ

นางสาวศิริวรรณ  มาลยารมย์

นางสาวปริสนาพร สระทองอินทร์

นางสาวสุนิสา  แก้วสุกใส

นายเชิดศิริวัฒน์  สุขุมพันธ์พิพัฒนา

นายปริญญา  จุ้ยทอง

นางสาววันวิสา ถนอมพร

นางสาวนัสรินทร์ บินมะเก๊ะ