รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

 ผู้บริหาร  5   คน
 ข้าราชการครู  64  คน
 พนักงานราชการ  12  คน
 ครูอัตราจ้าง  10  คน
 ธุรการโรงเรียน  1    คน
 บุคลากรอื่น  30  คน
 รวม  122 คน