รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

นางลักษมี  สาและ

หัวหน้าสายชั้น

นางสาวมาสือน๊ะ  อาแซ

นางสาวณัฐนันท์  พุฒยืน 

นายวรวรรณ  คงชูดวง 

นางสาวรัตนาภรณ์ พงษ์พิทักษ์

นายอรรถพร  เพชรสงค์

นายวัฒนา  ซาระคาน

นางสาวนัฐกานต์  หมานจันทร์

นายอนุรักษ์  ชูจันทร์

นางสาวรูซลีณี  เซะนาราเซะ

นางสาวสุนิษา  บุญชุม

นางสาวรอฮายู  มูซอ