รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

 

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ร่วมกับ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก เฝ้าระวังภาวะซีดในนักเรียน

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2567 โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก ร่วมกับกลุ่มงานเวชสังคม โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ "เฝ้าระวังภาวะซีด จากการขาดธาตุเหล็กของนักเรียน" ประจำปี 2567

กิจกรรมในครั้งนี้ โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก มอบหมายให้บุคลากรทางการแพทย์มาให้บริการเจาะเลือดปลายนิ้วเพื่อตรวจภาวะซีด แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 171 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 142 คน โดยกิจกรรมจัดขึ้น ณ สนามฟุตซอลโรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก

การขาดธาตุเหล็ก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียน ส่งผลต่อพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา และการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขาดธาตุเหล็กในเด็ก จึงได้ร่วมกับโรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อคัดกรองนักเรียนที่เสี่ยงต่อภาวะซีด

การเจาะเลือดปลายนิ้ว เป็นวิธีการตรวจหาภาวะซีดที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ล้วนได้รับการตรวจคัดกรองจากบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ผลการตรวจ นักเรียนที่พบว่ามีภาวะซีด จะได้รับการส่งต่อเพื่อเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมและการรักษา

โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง พร้อมเรียนรู้ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนและหน่วยงานด้านสาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน ครอบครัว และชุมชนต่อไป