รักการเรียน เพียรทำดี มีวินัย ใส่ใจสุขภาพ

นักเรียนคนเก่งสอบเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1